VOORJAARSNOTA IN TEKEN VAN NIEUWE
Eersel, 26 juni 2013

Net als in 2011 moeten de gemeenten zich voorbereiden om financieel een flinke stap terug te doen. Door de systematiek "samen de trap op en trap af", waarbij de omvang van het gemeentefonds is gekoppeld aan de rijksbegroting, neemt de uitkering die gemeente Eersel van de landelijke overheid ontvangt naar verwachting met ruim 1 mln. euro af.

Daarnaast blijft de gemeente Eersel ook op andere vlakken last houden van de economische tegenwind: door de stagnerende woningmarkt lopen de bouwleges terug en blijven kavels onverkocht, de oplopende werkloosheid zorgt daarnaast voor meer uitkeringsgerechtigden. Helemaal onverwacht komt dit uiteraard niet, zodat het college aan de raad bij de voorjaarsnota een breed pakket aan voorstellen heeft gedaan om desondanks toch tot een sluitende begroting voor 2014 en verder te komen.

Toekomstvisie 2030
Omdat er bij de bezuinigingsronde van 2011 al in diverse uitgaven grondig is gesneden, zijn de 'eenvoudige' keuzes grotendeels al verdwenen. Ongemerkt bezuinigingen realiseren is dus vrijwel onmogelijk. Zo wordt bijvoorbeeld voorgesteld om met de uitvoering van het in 2012 geactualiseerde monumentenbeleid volledig te stoppen. Ook het samenvoegen en meer gezamenlijk gebruiken van sportvoorzieningen staat opnieuw op de agenda. Ook hier zijn de grenzen aan de betaalbaarheid in zicht, iets waar de VVD overigens bij de behandeling van de sportnota afgelopen jaar al nadrukkelijk op gewezen heeft.

Bij het maken van soms lastige afwegingen zal met name ook gekeken moeten worden naar de lange termijn effecten: hier komt de Toekomstvisie 2030 “Kempisch wonen in een wereldregio” om de hoek, die de raad eind mei heeft vastgesteld. De kunst is immers de positieve kwaliteiten van Eersel te blijven versterken, ook als er minder geld beschikbaar is.

Bezuinigen of lastenverhoging?
Hoewel de ruimte voor verdere besparingen de afgelopen jaren is afgenomen, ligt hier nog steeds de absolute prioriteit voor de VVD. De uitdaging blijft om de taken van de gemeente slimmer en goedkoper te organiseren. De druk op de politiek om als gemeente met minder middelen rond te komen kan daarbij helpen om noodzakelijke hervormingen te versnellen.

Het alternatief (extra inkomsten genereren via belastingverhoging) is wat ons betreft pas aan de orde als de overige mogelijkheden zijn uitgeput. De afgelopen jaren hebben laten zien dat met een gezonde financiële huishouding er nauwelijks enige stijging van de OZB nodig is. De inzet van de VVD is erop gericht om die lijn ook de komende jaren door te trekken.
Ingrijpende keuzes onvermijdbaar
• Stevige inspanning nodig
• Toekomstvisie 2030 biedt houvast
• VVD: belastingverhoging zoveel mogelijk vermijden
BEZUINIGINGSRONDE

Namens de VVD-fractie: Dennis Hoffland
Fractievoorzitter VVD Eersel
Tel.: 0497-513581
Stuur ons een mail