GEEN BELASTINGVERHOGING IN 2014
Eersel, 13 november 2013

Ook komend jaar levert de gemeente Eersel wederom een sluitende begroting af (er is zelfs een behoorlijk overschot) en blijft de onroerende zaakbelasting ongewijzigd (0% stijging). Uiteraard stemt dit de VVD tevreden: vooral van het beheersen van de lastendruk voor onze inwoners hebben wij de afgelopen 4 jaar een hard punt gemaakt.

Dat blijft ook zo. Vooruitkijkend blijft er wel degelijk werk aan de winkel, want in 2016 en 2017 moeten nog tekorten van respectievelijk € 279.000 en € 372.000 worden weggewerkt. Daar ligt dus voor de nieuwe gemeenteraad een uitdaging. De gemeenten, waaronder Eersel, zijn na 2009 niet alleen getroffen door forse kortingen op afdrachten uit het gemeentefonds (veruit de belangrijkste inkomstenbron), maar kregen tegelijkertijd flinke tegenvallers te verwerken door de teruglopende huizenmarkt (bouwgrondexploitaties) en oplopende werkloosheid (uitkeringen).

De financiële krapte dwingt ertoe om de beschikbare middelen zo effectief mogelijk in te zetten. Dit laatste staat kennelijk nog niet bij alle partijen scherp op het netvlies.

Zonnepanelen MFA Knegsel
Zo stelde PvdA-Groenlinks voor om het dak van de MFA Knegsel vol te leggen met zonnepanelen. Berekeningen van de gemeente tonen aan dat die investering nimmer kan worden terugverdiend, sterker nog er moet extra geld bij. Daarbij speelt dat de VVD afgelopen mei nog een (breed gesteunde) motie heeft ingediend om vooral die energiebesparende maatregelen te doen die ook geld opleveren. Het klimaatbeleid hoeft op die manier niet alleen maar extra geld te kosten en het biedt zelfs de mogelijkheid om de bespaarde middelen te herinvesteren, zodat er per saldo meer ruimte ontstaat voor maatregelen.

Bovendien start de gemeente komend jaar met een onderzoek naar alle mogelijkheden bij gemeentelijke gebouwen, waaruit moet blijken waar de beste kansen liggen. Omdat de gemeente niet over onbegrensde middelen beschikt moeten ook hierin keuzes worden gemaakt. Alleen CDA en VVD bleken hiervan voldoende doordrongen.

Leefbaarheid in de wijk
Al in de vorige raadsperiode heeft de VVD de openbare ruimte tot een van haar speerpunten gemaakt. Bij deze begroting hebben wij hebben wij (succesvol) via moties en amendementen gepleit tegen het opheffen van de hondentoiletten (zonder dat daarbij vervangende maatregelen worden getroffen om overlast te voorkomen) en het steeds meer vervangen van bomen en vaste planten in het openbaar groen door gras (levert geen besparing, maar wel verschraling van de beeldkwaliteit op). Ook willen wij graag meer bladbakken in de wijken. Afgesproken is dat dit voorstel in 2015 wordt opgepakt, omdat komend jaar eerst gekeken wordt wat het eventuele effect is van de verlaging van het tarief van de GFT-container van € 3,80 naar € 1,00.
Prioriteiten stellen blijft noodzakelijk, vindt de VVD
• Bezuinigingen werpen vruchten af
• Rekening niet doorgeschoven naar inwoners
• VVD: zorgvuldig blijven omspringen met middelen

Namens de fractie: Dennis Hoffland
Fractievoorzitter VVD Eersel
Tel.: 0497-513581
Stuur ons een mail