ALGEMENE BESCHOUWINGEN BIJ DE VOORJAARS-
Eersel, 21 juni 2016

Bij de aanbieding van het gedoogakkoord hebben wij als VVD al aangegeven dat Eersel wat ons betreft weer snel stappen vooruit moet maken. De behandeling van de voorjaarsnota is bij uitstek een moment om hieraan bestuurlijk richting te geven. De afspraken die de VVD in het gedoogakkoord is overeengekomen met de coalitiepartijen vormen uiteraard een zeer wezenlijk onderdeel van die richting.

Zo zijn er in het gedoogakkoord bijvoorbeeld concrete maatregelen opgenomen die de positie van de toeristische sector als belangrijke lokale economische pijler en banenmotor versterken. Voor de VVD is duidelijk dat het invullen van de ambities uit de Toekomstvisie 2030 ook bij de gemeente om structurele inspanningen vraagt. Inspanningen die zich in een later stadium terugbetalen, o.a. in de vorm van extra werkgelegenheid.

Ergernissen bij onze bewoners wegnemen
Het gedoogakkoord bevat zo meer beleidsbijstellingen, die nog geen vertaling hebben gekregen in de huidige voorjaarsnota. Denk bijvoorbeeld aan de handhavingscapaciteit die beschikbaar komt voor het aanpakken van diverse ergernissen in de directe woonomgeving van onze inwoners, zoals de overlast van hondenpoep, foutparkeren en zwerfvuil. Aan het college de taak om hier in de begroting wel een plaats aan te geven.

Digitale informatieborden
De financiële situatie van de gemeente Eersel noopt tot creativiteit en weloverwogen keuzes. Voor de VVD is het vanzelfsprekend dat bij elke gemeentelijke uitgave de vraag naar nut en noodzaak en effectiviteit van de ingezette middelen nadrukkelijk wordt gesteld. Vanuit dat perspectief zetten we bij een flink aantal formats op dit moment vraagtekens. Van een aantal voorstellen kan wat de VVD betreft nu al afscheid worden genomen. Zo zien we, mede gelet op de omvang van het budget, niets in landelijke promotie van Eersel via radio en TV. Met vrijwel eenzelfde investering kunnen onze kernen wel voorzien worden van digitale informatieborden, een voorstel dat als C-prioriteit nu amper in de Voorjaarsnota is opgenomen. Dit laatste heeft dan ook onze voorkeur.

Ook een subsidieregeling voor de isolatie van bestaande woningen hoeft er van de VVD niet te komen. Niet omdat we de doelstelling van energiebesparing afwijzen, maar omdat we vinden dat dit ook zonder het uitdelen van 'gratis' geld te realiseren moet zijn. Ook zonder subsidie is dit momenteel namelijk een zeer goed renderende investering voor particuliere huizenbezitters.
NOTA 2017
Snel stappen vooruit met als basis de in het gedoogakkoord vastgelegde voorwaarden
• Voorrang geven aan de positie van de toeristische sector
• Nadere invulling geven aan de ambities uit de 'Toekomstvisie 2030'
• Effectiviteit van de in te zetten geldmiddelen stevig bewaken

Steven Kraaijeveld
Raadslid VVD Eersel
Tel.: 0497-518900 / 06-53792206
Stuur me een mail
Dennis Hoffland
Fractievoorzitter VVD Eersel
Tel.: 0497-513581
Stuur me een mail