POSITIEF BEELD BEGROTING 2017
Eersel, 1 november 2016

De begroting 2017 laat zien dat de gemeente Eersel er financieel een stuk rooskleuriger voor staat. Na een aantal jaren waarin gemeenten samen met de rijksoverheid fors moesten inleveren ontstaat er nu weer enige ruimte. De VVD heeft bij het op orde brengen van de gemeentelijke financiën nadrukkelijk haar verantwoordelijkheid genomen. Terugkijkend mogen we constateren dat met de noodzakelijke bezuinigingen in de vorige twee raadsperioden een stevig fundament is gelegd, waarvan we nu als gemeente volop profiteren.

Zowel voor de begroting als geheel, als de decentralisaties in het sociale domein, laat de begroting flinke overschotten zien. Dat schept vertrouwen, maar ontslaat ons tegelijkertijd niet van de verplichting om zorgvuldig met gemeenschapsgeld om te blijven gaan.

Lagere OZB
Om de gemeente Eersel bestuurlijk weer op de rails te krijgen heeft de VVD afgelopen mei met de coalitiepartijen CDA, D66 en PvdA-GroenLinks een gedoogakkoord gesloten. Daarin zijn o.a. afspraken gemaakt over de invulling van een aantal wensen vanuit het VVD-verkiezingsprogramma in ruil voor steun aan de begroting. Een daarvan was verlaging van de onroerende-zaakbelasting (OZB): die gaat komend jaar met 3% omlaag, en in 2018 zullen de tarieven bevroren worden.

Investeren in de woonomgeving
Eersel is eerst en vooral een woongemeente. Onder het motto "Schoon, heel en veilig" investeren we als VVD vanaf komend jaar in het verhogen van de kwaliteit van uw directe woonomgeving en de betrokkenheid van inwoners bij hun eigen buurt. Concreet gaat de gemeente aan de slag met een drietal maatregelen:

1. We introduceren een buurtschouw, waarbij bewoners samen de verantwoordelijken voor beheer en toezicht vanuit de
    gemeente periodiek een ronde maken door de buurt. Doel is dat de gemeente direct terughoort hoe het gepleegde
    onderhoud wordt ervaren en waar er verbeter- of aandachtspunten zijn. Daarmee stemmen we de uitvoering beter af
    op de wensen van bewoners en verhogen we tegelijkertijd de effectiviteit (meer resultaat voor hetzelfde geld). Voor
    het oppakken van extra onderhoudswerkzaamheden en het organiseren van de buurtschouwen in alle kernen van
    Eersel wordt in totaliteit 70.000 euro extra gereserveerd (ter vergelijking: dat is ongeveer 10% van het huidige budget
    voor onderhoud van het openbaar groen).
2. Daarnaast verdubbelen we het aantal veegbeurten (kosten € 50.000). Nu komt er gemiddeld elke 7 weken een
    veegwagen door de straat, m.i.v. 2017 moet de frequentie omhoog naar minimaal 1 keer per 4 weken. Uiteraard ligt
    het zwaartepunt daarbij in de perioden waarin er veel (blad)afval ligt. Ook de afstemming met het werk van de WVK-
    groep kan en moet beter. Doelstelling is om telkens zoveel mogelijk vuil in een keer op te ruimen.
3. Tenslotte zorgen we voor meer toezicht (kosten € 40.000). Dat betekent actieve handhaving op overlast van
    hondenpoep, zwerfvuil, foutparkeren etc. Als schoon, heel en veilig de norm is dan geldt die niet alleen voor de
    goedwillende burger, maar voor iedereen.

Behoud van voorzieningen
Vanuit een breed gedragen initiatief van ondernemers uit de lokale detailhandel en horeca is begin 2014 de Stichting Promotie Eersel (SPE) opgericht. Als financieringsbron is op eigen verzoek een reclamebelasting ingevoerd, waarmee de ondernemers zelf € 50.000 bijeenbrengen. Op initiatief van de VVD legt de gemeente daar nu ruim € 20.000 bij om de activiteiten te ondersteunen (omgerekend 30% van het totale budget). De VVD vindt het voor de leefbaarheid belangrijk dat de basisvoorzieningen op peil blijven. Wie het nieuws volgt weet dat met name de detailhandel het zwaar te verduren heeft en alle zeilen moet bijzetten. Ook omliggende gemeenten leveren financieel bijdragen aan lokale vormen van centrummanagement om o.a. dreigende leegstand te voorkomen.

De Eerselse VVD, dé Lokale Liberalen.
Lagere woonlasten, meer woongenot
• Minder belasting
• Kwaliteit woonomgeving omhoog
• Meer toezicht
• Meevallers geven lucht aan begroting

Dennis Hoffland
Fractievoorzitter VVD Eersel
Tel.: 0497-513581
Stuur me een mail


Steven Kraaijeveld
Raadslid VVD Eersel
Tel.: 0497-518900 / 06-53792206
Stuur me een mail