ALGEMENE BESCHOUWINGEN BIJ DE BEGROTING 2018
Eersel, 31 oktober 2017

Uitvoering afspraken gedoogakkoord
In ruil voor steun aan de begroting heeft de VVD met de coalitiepartijen een aantal afspraken gemaakt die in de Begroting 2018 zijn verwerkt:

• Huiseigenaren betalen volgend jaar dezelfde OZB als in 2017 (bevriezing tarieven). In 2017 is de OZB op initiatief
  van de VVD al met 3% verlaagd. Daar profiteren alle huiseigenaren ook komend jaar nog van.
• De buurtschouw, waarbij wijkbewoners samen met verantwoordelijken vanuit de gemeente voor beheer en onder-
  houd een ronde lopen om verbeterpunten te inventariseren en hierover afspraken te maken, is van start gegaan. De
  eerste ervaringen zijn ronduit positief, de buurtschouw krijgt dus zeker een vervolg.
• Vorig jaar is extra budget vrijgemaakt voor machinaal vegen (meer rondes met veegwagens). Vooral in het najaar
  (bladperiode) moet er veel worden opgeruimd. T.o.v. vorige jaren wordt er momenteel dus extra geveegd. Ook
  komend jaar gaat de gemeente daarmee door.
• Het college komt in december met een voorstel voor de aanpak van zwerfvuil in de gemeente.

Als VVD zijn we uiteraard blij dat de bestuurlijke verantwoordelijkheid die de VVD heeft genomen merkbare resultaten voor onze inwoners oplevert.

Veilige gemeente
De misdaadcijfers in Nederland dalen al een aantal jaren. In het landelijke beeld is Eersel weliswaar een relatief veilige gemeente, maar afgezet tegen andere gemeenten met minder dan 25.000 inwoners is de situatie veel minder gunstig. Niet alleen scoort Eersel dan juist hoger (o.a. woninginbraken), er is bovendien weer sprake van een stijgend aantal misdrijven. Gek genoeg bleek uit de begroting dat het college niet zwaar tilt aan een verdere toename van het aantal delicten en onveiligheidsgevoelens bij inwoners.

Een amendement van de VVD om duidelijk meer ambitie te tonen strandde echter in de raad. Geen (!) van de fracties bleek hiervoor gevoelig. Kennelijk tellen argumenten als "zo hebben we dat onderling met de andere Kempengemeenten afgesproken" en "er zijn wel meer prestatie-indicatoren in de begroting die niet kloppen" hier zwaarder dan de veiligheid van de Eerselse bevolking.

Gratis GFT bij milieustraat
De VVD heeft voorgesteld om het aanbieden van GFT (vooral grof tuinafval) bij de milieustraat gratis te maken. Met een kleine verhoging van het vastrecht (1 euro) is dat al mogelijk. Ter vergelijking: het tarief bij de milieustraat is 2,00 euro per m3, daarboven 4,00 euro (en na 6 bezoeken verdubbelen die tarieven ook nog eens). Het afschaffen van het tarief zal o.a. bijdragen aan het verminderen van het aantal illegale dumpingen. Een meerderheid kreeg het amendement echter niet: de andere fracties stemden tegen.

Jacobusschool
Nu de St. Jacobusschool inmiddels is verhuisd naar nieuw gebouw aan de Pankenstraat, wordt voor de achtergebleven locatie een passende bestemming gezocht. Er heeft zich spontaan al één partij bij de gemeente gemeld. De VVD wil graag dat gemeente actief kijkt of er mogelijk meer geïnteresseerden zijn. De gemeente is eigenaar van de grond en gebouwen en heeft dus een groot financieel belang.

Als VVD vinden we dat er zorgvuldig omgesprongen moet worden met gemeenschapsgeld (markconforme verkoopopbrengst). Ook moet duidelijk worden hoeveel geld er indirect nodig zou zijn om cultuurhistorische delen te behouden, zodat hier een goede afweging kan worden gemaakt.

Gratis WiFi openbare ruimte
Een motie van de VVD om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om met Europese subsidiegelden gratis toegankelijke WiFi in de openbare ruimte te realiseren haalde het met een nipte meerderheid (D66, Kernbeleid en PvdA-GroenLinks tegen). In het winkelgebied van Bladel is dit de afgelopen zomer al aangelegd.

De Eerselse VVD, dé Lokale Liberalen.
WAT BETEKENT DIT VOOR Û?
VVD: Weer belastingvoordeel voor huiseigenaren
• Veiligheid ten onrechte ondergeschoven kindje
• Voortuitgang in aanpak openbare ruimte
• VVD: Gedoogakkoord betaalt zich uit

Dennis Hoffland
Fractievoorzitter VVD Eersel
Tel.: 0497-513581
Stuur me een mail

Steven Kraaijeveld
Raadslid VVD Eersel
Tel.: 0497-518900 / 06-53792206
Stuur me een mail