ALGEMENE BESCHOUWINGEN BIJ DE VOORJAARS-
Eersel, 3 juli 2018

Voorzitter,
We staan met elkaar aan de start van een nieuwe raadsperiode. Dat betekent dat er ook in het gemeentelijk beleid verschuivingen zullen gaan plaatsvinden. Omdat deze voorjaarsnota nog behandeld wordt voordat er een nieuw college is, zullen die gewijzigde accenten pas bij de komende begroting echt zichtbaar worden.


Als VVD hebben we in de campagne met een heldere boodschap onze ambitie uitgesproken: we gaan voor een gemeente, waarin schoon, heel en veilig de norm zijn. Een gemeente waarin plezierig wonen optimaal tot zijn recht komt. De afgelopen twee jaar is met een aantal concrete maatregelen hieraan al invulling gegeven. Het begin is dus gemaakt.

Dat het college de nieuwe raad in de Voorjaarsnota 2019 nu vraagt om een expliciete uitspraak over de gevolgen van het gedoogakkoord voor de komende Begroting is in zekere zin misschien te beargumenteren, maar hetzelfde voorbehoud geldt min of meer voor de hele Begroting 2019. Na de verkiezingen is er immers altijd een natuurlijk ijkmoment, waarbij de keuze van de kiezer tot bijstelling van beleid leidt. Wat is anders het nut om naar de stembus te gaan? Als VVD houden wij onverminderd de ambitie overeind om uit te groeien tot beste woongemeente van de regio. Ook zijn we er -- niet verrassend -- nog steeds van overtuigd dat we met de eerder afgesproken maatregelen daarin belangrijke stappen kunnen maken. Het is m.a.w. geen automatisme, maar wel de inzet om hiermee door te gaan.

Het mag ook geen verrassing zijn dat wij sterk voorstander zijn van meer toezicht in het buitengebied, een rampenoefening rond Eindhoven Airport en projecten die de vrijetijdseconomie versterken en aanjagen. Allemaal zaken waar we als VVD eerder veelal bij herhaling om gevraagd hebben. Wij vinden het tegen de achtergrond van de toename van de criminaliteit in het buitengebied niet meer uit te leggen dat met zes (!!) BOA's de hele provincie Noord-Brabant moet worden bestreken.

Dat schept namelijk het beeld van een vrijplaats, waarin iedereen, die de regels aan zijn laars lapt, vrij spel heeft. Om te voorkomen dat problematiek zich enkel verplaatst (waterbed-effect) moeten we Kempenbreed investeren in handhavingscapaciteit. Door nadrukkelijker en zichtbaarder aanwezig te zijn kunnen we ook met recht een beroep doen  onze inwoners, als extra 'ogen en oren' voor het signaleren van verdachte situaties.

Voorzitter, de Voorjaarsnota is een richtinggevend document. Bij de behandeling van de Begroting 2019 zullen we pas weten welke wensen inpasbaar zijn. Ook de invulling van en onderlinge samenhang tussen bepaalde voorstellen uit de Voorjaarsnota moeten richting Begroting wat ons betreft nog nader door het college worden bekeken. Uiteraard ook tegen de achtergrond van het aangekondigde coalitieakkoord. Te denken valt daarbij aan duurzaamheid, burgerparticipatie en jeugdwerk.
Tot zover in eerste termijn.
NOTA 2019

Namens de fractie: Dennis Hoffland
Raadslid VVD Eersel
Tel.: 0497-513581
Stuur me een mail