MAAK VAN ZONNEPANEELVELDEN MOOIE ZONNE-
Eersel, 14 juli 2020

Gaan we in Eersel ook van die grote zonnepaneelvelden krijgen of zijn er alternatieven? Wel degelijk, en daarom is het toch zinvol om er eens over na te denken. Nu de biomassa in het verdomhoekje zit en de eerste berichten komen dat verder uitbouw van zonnepaneelvelden toch wat consequenties heeft voor het elektriciteitsnet zie je, dat aan al die mooie ideeën in het klimaatakkoord toch wat bezwaren kleven. Zijn er dan echt niet meer mogelijkheden die we kunnen benutten. Ik denk van wel en wil dat ook graag eens aan al die windmolen liefhebbers en zonnepaneelveld voorstanders voorleggen.

Wat zijn zoal de nadelen van een windmolenpark
Horizonvervuiling! Zeker in een landelijke omgeving zoals Eersel is een rijtje met zo´n 10 tot 20 windmolens geen fraai gezicht. Daar komt bij dat er alleen op dagen met voldoende windenergie kan worden opgewekt. Hiervoor zijn dan grote investeringen in molens en netwerk nodig. Men moet dit dus voor langere tijd (tientallen jaren) doen en maar hopen dat het voldoende opbrengt. Zeker bij een schommelende energieprijs en de verdere ontwikkelingen van alter-natieve bronnen mogen hier vraagtekens bij worden gezet. Het rendement van windenergie is nog altijd discutabel!

Wat zijn zoal de nadelen van een zonnepaneelveld
Op zich is er weinig mis met zonnepanelen als men die op daken van huizen of grote schuren plaatst. Men heeft dan nauwelijks of geen aanpassing van het netwerk nodig, het geeft geen horizonvervuiling en kan mooi in de architectuur van de bebouwing worden ingepast. Nadeel is echter dat er zon moet zijn en dat is nu eenmaal in de zomer meer dan in de winter. En juist die wintermaanden hebben we meer energie nodig. Dus hier kleven ook zeker bezwaren aan. Maar, zult u zeggen, we kunnen die elektriciteit toch opslaan in accu's? Ja dat gaat maar dat wordt een kostbare zaak en we weten uit de elektrische auto ontwikkeling dat hier op korte termijn nog geen goede oplossingen voor zijn. Ook hier dus weer grote investeringen en voor een groot zonnepaneelveld komt daar nog een belangrijke investering voor het netwerk bij. Gas en olie zijn makkelijk op te slaan, elektriciteit niet!

Wat zijn de mogelijkheden van biomassa
Maar is het dan niet mogelijk om op een andere manier energie op te vangen en op te slaan? Biomassa concentreert zich op afval en houtsnippers. Op zich is hier weinig mis mee als men de omzetting hiervan milieuvriendelijk zou kunnen realiseren. Dus zonder roet en fijnstof. Zijn er dan niet andere gewassen die voor de energievoorziening kunnen worden ingezet en waarbij we ook een situatie realiseren die opslag en gebruik wat eenvoudiger kunnen maken. Plantaardige olie: is dat niet iets? Ik vraag mij dat steeds af als ik weer eens een fles zonnebloemolie koop voor een prijs die rond 1,00 euro ligt. Waarom geen plantaardige olie gebruiken voor onze energiebehoefte?

Laten we nu echt iets verder denken
Wat is de opbrengst van zonnebloemen aan olie en wat is de investering die nodig is. Zou wel een mooie oplossing zijn als we, in plaats van zonnepaneelvelden,
zonnebloemvelden kunnen neerzetten. Weg
met grote investeringen en opgelost het accu
probleem. Natuurlijk moet de olie in een fabriek
uit de pitten worden gehaald en ook hiervoor zijn
investeringen nodig. Maar naar mijn mening van
een andere orde. En wat te denken van de
verdere ontwikkeling van zonnebloemen in het
efficiënter produceren van olie. Hier liggen toch
mogelijkheden en elk jaar kan men weer beslis-
sen of men het land weer wil bebouwen met
zonnebloemen of voor iets anders wil kiezen,
zoals bijv. koolzaad, ook een krachtige 'olieleve-
rancier'. Het zonder problemen op en afbouwen
van energie centrales.

Dus denk bij biomassa eens wat verder dan
afval en hout. Ik zou het wel een mooi gezicht
vinden als we rond Eersel een aantal weilanden
zien met zonnebloemen. Ziet er in het voorjaar en de zomer prachtig uit en in het najaar kunnen we de olie oogsten voor verwarming in de winter. Zomaar wat voordelen op een rijtje:

• Duurzaam en klimaat-neutraal;
• Gedurende langere tijd eenvoudig op te slaan;
• Brandstof zonder fossiele en daarmee eindige grondstoffen;
• Vergelijkbare energie-technische waarde als dieselolie;
• Bevat geen zwavel, zware metalen of andere gevaarlijke stoffen;
• Gelijkmatigere verbranding en kortere verbrandingstijd;
• Niet schadelijk voor het milieu;
• Geen brand- en explosie gevaar;
• Bij olie producerende planten heeft men de keuze uit verschillende klimaten, dit is uiteraard afhankelijk van de soort;
• Productietechnisch is er veel minder energie voor nodig;
• Lagere emissie, roet- en CO-uitstoot (circa -50%) en koolwaterstoffen (-20%).

Problemen zijn er om te overwinnen
Waarom kan dit niet en wordt hier niet over gediscussieerd. Te duur? Te weinig opbrengst? Maar ik betaal toch rond 1,00 euro voor een liter zonnebloemolie in de supermarkt! Of is het ons belastingstelsel dat hier roet in de olie gooit? De prijs van aardolie is zonder belasting erg laag in vergelijking met plantaardige olie uit zonnebloemen en daar zit waarschijnlijk de kneep. Voor 1 liter zonnebloemolie betaal je geen accijnsbelasting maar in 1 liter diesel van rond de 1,00 euro aan de pomp zit een groot bedrag aan belasting. Toch zit hier wel een groot verschil in CO2 belasting van het milieu. De diesel uit aardolie draag bij tot extra CO2 maar de zonnebloemolie geeft geen bijdrage of - zoals men kan zeggen - levert een energie-neutrale bijdrage.

Het energiebeleid van de Kempen gemeenten is een discussiepunt in de verschillende gemeenteraden en afhankelijk van de politieke kleur van het college worden keuzes gemaakt. Ook worden er mijlpalen gezet en moeten burgers gewild of ongewild van het aardgas. Maar hebben we wel alle mogelijkheden goed op een rijtje om verstandige keuzes te maken? Alleen mogen kiezen uit windmolens en zonnepaneelvelden lijkt mij wat kortzichtig. Natuurlijk zie ik komende jaren geen zonnebloemvelden op plaatsen waar nu zonnepaneelvelden zijn of worden gepland. Daar zijn andere plaatsen op onze aarde beter voor geschikt en de olie is makkelijk te transporteren. Dus we moeten ons niet laten leiden door een plaatselijk of regionaal beleid maar door een landelijke visie of misschien wel een wereldomvattende visie. Wat verder kijken dan je neus lang is dus!

Hoe nu verder?
We mogen ons dus gelukkig prijzen dat de gemeenteraad van Eersel een wat rustige koers vaart in vergelijking met de ons omringende gemeenten. Wat meer zonnepanelen op de daken van woonhuizen stimuleren is prima! Wat meer huizen beter isoleren is prima! En als het economisch rendabel is (dus zonder subsidie) een zonnepaneelveld aanleggen zonder dat dit het landschap stoort is ook prima. Maar laten we ons beslist niet verleiden tot het energie-neutraal moeten maken van onze regio. De wereld moet energie-neutraal, niet de Kempen. Op andere plaatsen is of kan een overschot aan energie zijn of komen en daar moeten we gebruik van maken. Het is dan ook niet slim om een beleid voor alleen de Kempen te maken. Het beleid moet mijns inziens minimaal Europees zijn en wij als Kempengemeenten passen ons aan in dit beleid aan. Moeilijk want daar is Europa nog lang niet klaar voor.
Daarom ben ik blij dat de gemeente Eersel niet vooraan loopt in het energiebeleid met betrekking tot windmolens en zonnepaneelvelden maar als alternatief kiest voor isolatie van huizen, zonnepanelen op daken van huizen en behoud van de aardgas infrastructuur.

Bij het schrijven van dit stukje komt al snel de vraag boven of er op internet wat over te vinden is. En ja hoor, het blijkt dat dit voor kleine lokale centrales met warmte-kracht-koppeling (WKK) een interessante mogelijkheid biedt. Dus een goed idee voor de beleidmakers van de Kempengemeenten, zou ik zeggen. Het lijkt me zinvol dat, als de beleidsmakers iets goeds voor de Kempengemeenten willen doen, ze deze mogelijkheid nader bestuderen en niet op voorhand uitsluiten. Een kleine warmte kracht centrale die op plantaardige olie loopt moet wel dicht bij een woonwijk gebouwd worden om de warmte als gemeenschappelijke voorziening efficiënt te benutten. (stadsverwarming dus). Nieuwbouwwijken zijn hier uitermate voor geschikt omdat het vraagt om een warm water infrastructuur.

Van energie-neutraal naar energie-verstandig is mijn advies en overweeg alle mogelijkheden zonder beperking.
BLOEMVELDEN

Namens VVD Eersel:
Gijs Kuus, Lokale Werkgroep VVD Eersel
Tel.: 0497-530230
Stuur me een mail